Untitled Document
   Join Us
ชื่อตำแหน่งงาน :พนักงานสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)
อัตรา : 2 อัตรา
สวัสดิการ : เบี้ยขยัน,ประกันสังคม
ขอบเขตงาน :ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล รับปรึกษาปัญหาของลูกค้าทางโทรศัพท์
คุณสมบัติ :
1. เพศหญิง/ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการให้บริการ พูดจาไพเราะ ติดต่อ สื่อสาร
5. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นต่องาน
6. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางรับสมัครงาน
Email
มาสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อฝ่ายบุคคล 087-163-3322

สมัครผ่านเว็ปตำแหน่งนี้


ชื่อตำแหน่งงาน : ช่างติดตั้ง/ซ่อมบำรุง
อัตรา : 2 อัตรา
สวัสดิการ : เบี้ยขยัน,ประกันสังคม
ขอบเขตงาน : ปฎิบัติการทำงานในด้านการติดตั้ง และ ซ่อมบำรุงสินค้า
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้น
2. วุฒิ ปวช. จบ ช่างยนต์
3. เคยผ่านงานซ่อมบำรุงรถยนต์ หรือมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ เคยผ่านงานซ๋อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่รถยนต์

ช่องทางรับสมัครงาน
Email
มาสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อฝ่ายบุคคล 087-163-3322

สมัครผ่านเว็ปตำแหน่งนี้


ชื่อตำแหน่งงาน :ธุรการ(stock)
อัตรา : 1 อัตรา
สวัสดิการ : เบี้ยขยัน,ประกันสังคม
ขอบเขตงาน :
1. จัดทำเอกสาร
2. คีย์และบันทึกข้อมูล
3. ตรวจสอบสินค้า
คุณสมบัติ :
1. เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องตนได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นต่องาน
6. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางรับสมัครงาน
Email
มาสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อฝ่ายบุคคล 087-163-3322

สมัครผ่านเว็ปตำแหน่งนี้

Untitled Document